KOSZTY DODATKOWE PALIWA W ZIMIE

width=600Paliwo jest jednym z podstawowych elementów kosztów dodatkowych. Rozpiętość zużycia paliwa jest bardzo duża w zależności od stosowanych metod wykonawstwa. Poza tym zdawałoby się teoretycznie, że zużycie paliwa powinno powodować koszty proporcjonalne do średnich temperatur zewnętrznych. Jednakże wobec tego, że pewne ilości paliwa stosowane są do różnych celów w zależności od obowiązujących przepisów i potrzeb, proporcjonalność ta jest trudna do uchwycenia zwłaszcza, że koszty wynikające z niewłaściwego stosowania ogrzewania są znacznie większe. Postaramy się zilustrować to twierdzenie przykładami.

Jezeli ogrzewamy cieplak do temperatury + 8°C, przeciętna zaś temperatura zewnętrzna w styczniu w Warszawie wynosi -2,9°C, to w przypadku przeciętnych mrozów W styczniu -6°C zwiększenie zapotrzebowania paliwa wyniesie

8-(-6) 1. 100=28%
8-(-2,9)

Założyliśmy teoretyczną proporcjonalność strat ciepła do różnic temperatur. Jeżeli chodzi o podgrzewanie wody lub kruszywa, to przy małych wahaniach temperatur różnice są relacyjnie mniejsze, a przy dużych wahaniach relacyjnie większe.                      

Natomiast zastosowanie cieplaka do 5-dniowego przerobu zamiast 3-dniowego zwiększa ilość paliwa o 60 %.

Ogrzewanie całego budynku o 5 kondygnacjach przy robotach wykończeniowych prowadzonych tylko na 2 kondygnacjach zwiększa zużycie paliwa o 100 %. Często obserwowane na pudowa ch pozostawianie otwartych bram w cieplakach powoduje niedogrzew cieplaka i zwiększenie zużycia paliwa o 200-300 %. Widzimy więc, że zużycie paliwa, które powinno być: ściśle zależne od temperatur zewnętrznych, podlega znacznie większym wahaniom wynikającym z gospodarki na budowie i z projektu robót zimowych. [Zobacz też ; piaskowanie aluminium , blachy aluminiowe odlewane , cięcie blach aluminiowych]

Paliwa na budowach przy robotach zimowych używa się do następujących celów: ogrzewanie pomieszczeń, w których przebywają robotnicy (szatni do przebierania się, pomieszczeń do ogrzania się w czasie pracy), podgrzewania wody, podgrzewania kruszywa, podgrzewania pomieszczeń, w których znajdują się betoniarki, ogrzewania cieplaków i ogrzewania
innych budynków. Oczywiście, przy różnych metodach potrzebne są różne rodzaje ogrzewania. Zasadą ogólną jest kumulowanie punktów ogrzewania i punktów opalania.

Koszty dodatkowe przy wykonywaniu robót zimowych

width=600

Koszty dodatkowe przy wykonywaniu robót zimowych mają zasadnicze znaczenie. Problem robót budowlanych w okresie zimowym jest problemem zarówno technicznym jak i ekonomicznym. Elementem decydującym są tutaj duże korzyści gospodarcze, jakie otrzymuje społeczeństwo. Toteż wysokość tych kosztów i wszelkie studia nad ich zmiennością
mają ogromne znaczenie. Analiza tych kosztów wpływa w wysokim stopniu i na zagadnienia techniczne pozwalając na dysponowanie metodami wykonawstwa i umiejętne wykorzystanie ich właściwości technologicznych zgodnie ze wskazówkami, jakie nam daj ekonomika. Praca. niniejsza ma z jednej strony dać technikom wskazówki co do
wyboru metod przy projektowaniu robót zimowych i pobieraniu decyzji w zmiennych warunkach zimowego wykonawstwa, z drugiej zaś strony powinna dać materiał do prac normatywnych polityki budowlanej. Przy analizie kosztów specjalne znaczenie ma klasyfikacja kosztów i ich podział na rodzaje. Na ten temat publikowane były prace autora:
Koszty dodatkowe przy robotach budowlanych w okresie zimowym (Inżynieria i Budownictwo nr 12, 1951 r.) i ,Zasady podziału kosztów dodatkowych przy robotach budowlanych w okresie zimowyrn. (Biuletyn Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa nr 3, Maj 1953 r.). Zgodnte z ustalonymi założeniami przyjmiemy w tej pracy zasadniczy podział kosztów dodatkowych na 8 grup. [Zobacz też : piaskowanie aluminium , blachy aluminiowe odlewane , cięcie blach aluminiowych]

l. Koszty dodatkowe wynikające z gospodarki materiałami budowlanymi.
2. Koszty dodatkowe materiałów i paliwa.
3. Koszty dodatkowe, wyposażenia placu budowy.
4. Koszty dodatkowe-wynikające ze stosowania specjalnego sprzętu.
5. Koszty dodatkowe zabezpieczenia robotników.
6. Koszty dodatkowe robót placowych i specjalnych.
7. Koszty dodatkowe wynikające z obniżenia wydajności pracy.
8. Koszty eksploatacji i amortyzacji instalacji specjalnych.
W każdej z wymienionych grup są koszty dwojakiego rodzaju: niezależne od wahań klimatycznych i ściśle związane z tymi wahaniami. Oto przykłady. W celu zabezpieczenia na okres zimowy odpowiedniej ilości materiałów, których dostawa w zimie jest utrudniona, jak np. piasku lub żwiru rzecznego, musimy zwiększyć pojemność placu składowego na materiały. Wykonujemy więc płotki oporowe, osłony, stosujemy pracę spycharki itd. Będą to koszty, które ponosimy w październiku czy w listopadzie bez względu na to, czy zimą będą duże mrozy, czy odwilże, duże, czy małe opady itd.